2018. április 13., péntek

Április 11-re, a magyar költészet napjára a csoportok közös alkotásokkal készültek, melyek egy-egy
magyar író vagy költő verses meséjét jelenítették meg. A kreatív művek, több éves hagyományunk szerint az óvoda kerítésén kerültek kiállításra, ahol a gyermekek családtagjai is megcsodálhatták őket.

Halacska csoport  - Móricz Zsigmond : A török és a tehenek


Maci csoport - Móricz Zsigmond : Iciri-piciri


Katica csoport - Zelk Zoltán : A három nyúl


Süni csoport - Gazdag Erzsébet : A kiskakas rézgarasa


Pillangó csoport - Kormos István : A fecske meg a szalmaszál


A költészet napja alkalmáből óvodánk vendége volt a Palinta Társulat, akik megzenésített verseket énekeltek a gyermekeknek.További képek megtekinthetők a galériában...
OVIS LESZEK 


SZOBATISZTASÁG ellenállás nélkül
Hogyan szerezd meg gyermeked
              együttműködését?

Akkor lesz
EGYÜTTMŰKÖDŐ…
  • Ha pontosan megérti, hogy mit vársz tőle (elegendő információt kap, érthetően tálalva)
A gyerekek a KÉPEK világát értik meg a legkönnyebben, hiszen a gondolkodásuk is elsősorban képekben történik. Az így tálalt információ megragad, hiszen összekapcsolódik a képekkel.

  • Ha ebben támogatod őt: minden gyerek ÖNÁLLÓ akar lenni (én akarom, én csinálom, én ezt már tudom, stb)
Éreznie kell, hogy ez az ő választása: van beleszólása a saját életébeés nem a feje fölött döntenek a sorsáról. Mindez persze nem azt jelenti, hogy te a körmödet rágva várod, mikor kiált fel gyermeked: “nekem már nem kell pelus”. Ha felkelted az érdeklődését és bevonod őt a folyamatba, akkor a saját ügyének fogja tekinteni a “bili-ügyet”.

  • Ha külső elvárás helyett belső motiváció hajtja
Valójában ezen múlik a legtöbb: ha elég erős benne a motiváció, akkor MINDENT el fog követni, hogy a célját elérje. Nem kell őt noszogatni vagy folyamatosan ébren tartani a lelkesedését, hiszen Ő akarja a változást!
A kulcs a te kezedben van, hiszen te ismered őt a legjobban: mivel lehet motiválni, hogyan viseli a változásokat, milyen a kudarctűrése, stb.

Ha ezt a néhány egyszerű alapelvet figyelembe veszed, akkor jóval többet teszel érte, mint csupán bilire/vécére szoktatod. Az így szerzett sikerélmény növeli az önbizalmát és javítja a problémákhoz való hozzáállását is. Ennél többet nem adhatsz neki!
Bemutatkozik a Pá-Pá Pelus! beszélgetős képeskönyv, amely…

·    Egy kép, egy mondat – beszélgetésre ösztönző struktúra

·    Képek segítségével adja át gyermekednek a szükséges tudnivalókat
·    Erős motivációt ébreszt benne, hogy Ő akarja eldobni a pelust
·    Egy kép, egy mondat – beszélgetésre ösztönző struktúra

A könyv végén szülőknek szóló tanácsokat olvashatsz, amelyek átsegítenek a nehéz helyzeteken és felkészítenek, hogy a legjobb partnere lehess gyermekednek, ennek a nagy mérföldkőnek az elérésében.

Miben különleges ez a “bilis” könyv?

Számos szobatisztaságról szóló könyvet találsz a boltokban, amelyek többsége egy-egy sztorin keresztül segít megbarátkozni a bilivel. Ez a könyv nem ilyen…
Kedves történetek helyett KÉPEK segítségével mutatja be a folyamatot a pelenkától a szobatisztaságig. Így a kicsi könnyebben megérti, hogy pontosan mit is várnak tőle a felnőttek. Egy-egy rövid, beszélgetésre ösztönző mondattal segít bevonni őt ésszemélyesebbé tenni az élményt.
A gyerekekben természetes módon megvan az önállóságra való törekvés – ez a könyv ebben támogatja őket. Továbbá felkészít, motivál és lelkesít. Emiatt gyermeked szívesebben együtt fog működni Veled és lelkesen “menetel” a szobatisztaság felé!


ITT:

A könyv ára 1650 Ft + postaköltség
KÖNYVESBOLTBAN NEM KAPHATÓ!

2018. április 6., péntek


"Nagy az öröm......:)

Régi álmunk válik valóra azzal, hogy az udvari nagy mászókánk alá, gumilapok kerülnek.
Óvodaszékünk elnöke Kövesdi Miklós, és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt  felajánlásával, támogatásával, aktív szervezésével a mai napon (2018.04.05.) a gumilapok megérkeztek.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata vállalta a gumilapok szakszerű telepítését.
A munkálatok hamarosan megkezdődnek!
Köszönjük a Támogatóknak és a Szervezésben részt vevőknek a lelkes hozzáállását!"

2018. március 28., szerda

Az alsó (nagy) udvart követően, 2018. 03. 28.-án nagy örömünkre elkészült óvodánk felső udvarára is a napvitorla.

                                

Köszönjük a Leányfalu Iskolaügyért Alapítvány anyagi támogatását!


2018. március 24., szombat

                                     


                                       

                                  

               HIRDETMÉNYaz óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ értelmében az    
óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A Nkt.49.§-a értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. 
Az óvoda felvételi körzete Leányfalu Nagyközség közigazgatási területe, üres férőhelyek függvényében a Szentendre Járási terület (Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu).

 Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Nkt. 49. § (3)
Az életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49.§. (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (9))
Az Nkt. 8.§. (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Kötelező az óvodai beíratása annak a gyermeknek, aki 2018. augusztus 31-ig betölti 3. életévét.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentést adhat, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő időpontjáig (2018.04.23.) nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A sajátos nevelési igényű gyermek állapotára való tekintettel különleges pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásra jogosult. Hogy mely nevelési-oktatási intézmény(ek) a legmegfelelőbb(ek) az SNI-s gyermek számára, azt az országos, ill. területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság határozza meg. A szülőnek e szakvéleményt figyelembe véve kell óvodát választania. Szükség esetén a területileg illetékes jegyzőnek jogában áll a szülőt a fent említett szakértői vizsgálatra kötelezni, valamint arra, hogy a kijelölt intézménybe írassa be gyermekét. (Fenti esetben a szóban forgó intézmény számít kijelölt óvodának, amely kizárólag helyhiány miatt utasíthatja el a felvételi kérelmet.)


A jelentkezés időpontja:
2018. április 23. (hétfő) 7- 17.30 óráig.


Az új gyermekek fogadása a tanév – nevelési év első napjától folyamatosan történik. Az óvodába gyermeket a nevelési év megkezdését követően is fel lehet venni.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt.49.§ (2) bekezdés)
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (4) bekezdése.)
Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni 2018. május 23-ig.

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított 15 napon belül – 2018. június 11-ig – a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet 8 napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

Az első óvodai foglalkozási nap a 2018/2019. nevelési év első napja, mely 2018. szeptember 03, hétfő ekkor történik az eddig bölcsödében elhelyezett gyermekek átvétele, új gyermekek fogadása.
Kérjük, hogy a tavalyi évben előjegyzésbe vett gyermekek szülei erősítsék meg beiratkozási szándékukat.
Egyben kérjük azokat a szülőket is, akik év közben iratkoznának be, mert gyermekük akkor tölti be 3. életévét, jelezzék felvételi kérelmüket, hogy a gyermekeket előjegyzésbe vegyük.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Kérjük elhozni a születési anyakönyvi kivonatot, a TAJ kártyát.2018. március 20., kedd


Ég a kisze lánggal ég.....

A későn megérkezett telet óvodánkban a gyerekekkel együtt vidám farsangi bállal igyekeztünk elbúcsúztatni még februárban. A makacs tél azonban továbbra is velünk maradt, sőt, még talán  meg is erősödött.
 A nagy hideg és a sok, betegség miatt hiányzó gyermek miatt a kiszebáb égetést március elsejére halasztottuk el. A program felelősei a katica csoportosok voltak, akik nagy izgalommal készítették el az égetésre szánt kiszebábot. Március elsején kellemetlen, szeles, esős időben gyülekeztünk az új épület melletti kisudvaron. A tűz meggyújtása előtt beszélgettünk a kiszézés szokásáról, jelentéséről, felelevenítve a népi hagyományt.  A gyerekekkel közös mondókázással, énekléssel igyekeztünk végre elűzni a telet. Karbantartónk Karcsi bácsi gyújtotta meg a telet jelképező kiszebábot, mi pedig "Jöjjön a tavasz, menjen a tél" kiáltással hívogattuk a tavaszt.  Meglepetésként a süni csoportosok saját maguk által írt dallal kedveskedtek társaiknak, s apró kiszebábjaikat is a tűzbe dobták. Most már igazán jöhet a tavasz, melyet mindnyájan nagyon várunk!!!!

További képek megtekinthetők a galériában...

2018. március 18., vasárnap

MÁRCIUSI PROGRAMOK


Március 1. Csütörtök - kiszézés

Március 14. Szerda -  Március 15-i ünnepi megemlékezés az óvodában, majd séta a háborús emlékműhöz

Március 21. Szerda - papírgyűjtés

Március 22. Szerda - A víz világnapja

Március 26. Hétfő - tojásfa állítás

Március 28. Szerda - húsvéti locsolkodás 

március 29. Csütörtök - április 3. Kedd - iskolai tavaszi szünet - Az óvodában ez idő alatt  összevont csoport működik.